7.2 C
Cluj
sâmbătă, mai 25, 2024
No menu items!

Anunț concurs pentru post contractual de SECRETAR, la Liceul Teoretic Pavel Dan Câmpia Turzii

Cele mai citite

Anunț concurs pentru post contractual de SECRETAR (S-studii superioare) conform H.G. 1336/2022

Liceul Teoretic ,,Pavel Dan” Câmpia Turzii cu sediul în Câmpia Turzii, strada 1 Decembrie 1918 nr.17, județul. Cluj, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: funcție de execuție
2. Denumirea postului: Secretar, post vacant, pe perioadă nedeterminată,
3. Gradul/Treapta profesional/profesională: –
4. Scopul principal al postului: activități secretariat
4. Numărul de posturi: 1
Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): –

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs,
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Actele prevăzute la punctele b)-d) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se depun la Liceul Teoretic ,,Pavel Dan” Câmpia Turzii str. 1 Decembrie 1918 nr.17, compartimentul secretariat, tel. 0264368855 persoana de contact Daniela Mureșan, email: pavel.dan.ct@gmail.com

Perioada de depunere a dosarelor: 22.09.2023-06.10.2023, între orele 12:00 – 15:00, la secretariatul instituţiei.

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii:
a. ştiinţe sociale: ramura ştiinţe juridice, ramura ştiinţe administrative, ramura ştiinţe economice
b. ştiinţe inginereşti sau echivalente cu acestea.
– Vechimea minimă 6 luni în domeniul studiilor
– Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului.
– Cunoștințe privind managementul resurselor umane.
– Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale.
– Constituie avantaj deținerea permisului de conducere.

Bibliografie:

• Legea 198/2023 – Legea învățământului preuniversitar
• Ordinul 4183/04.07.2022 – Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar
• Legea cadru 153/2017 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
• HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
• Ordinul 6238/2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor
• Ordin 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ cu modificările și completările ulterioare
• HG 905/2017 – privind Registrul general de evidență a salariaților
• HG 810/2023 – pentru aprobarea normele metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi
• Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare
• Legea 16/1996 – Legea Arhivelor Naționale cu modificările și completările ulterioare
• Legea 272/2004 – privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare
• Legea Nr. 363/2018 – privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare.

TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE SECRETAR

1. Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar.
2. Actele de studii-tipuri, condiții de eliberare., modul de completare.
3. Duplicate ale actelor de studii.
4. Întocmirea și gestionarea deciziilor, adreselor oficiale, adeverințelor.
5. Documente școlare.
6. Acordarea burselor școlare, Euro 200 și a altor ajutoare sociale pentru elevi.
7. Operare pe calculator (Word, Excel)
10. Arhivarea și circuitul documentelor.
11. Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR.
12. Cunoștințe privind GDPR.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– Depunerea dosarelor de concurs: 22.09.2023-06.10.2023 între orele 12.00 – 15.00, la sediul instituției;
– 10.10.2023 – selecţia dosarelor de înscriere şi afişarea rezultatelor până la ora 12.00,
– 11.10.2023 – depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor până la ora 15:00, la sediul instituției;
– 12.10.2023 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor până la ora 12:00,
– 16.10.2023, ora 10:00 – proba scrisă şi afişarea rezultatelor până la ora 16.00, la sediul instituției;
– 17.10.2023 – depunerea contestaţiilor – între orele 8.00 – 11.00, la sediul instituției;
– 17.10.2023 – soluţionarea contestaţiilor, afişarea rezultatelor – până la ora 14.00,
– 18.10.2023, ora 10:00 – proba practică, ora12.00 – interviu şi afişarea rezultatelor până la ora 14.00, la sediul instituției;
– 18.10.2023 – depunerea contestaţiilor proba practică ți interviu între orele 14.15 – 16.00, la sediul instituției;
– 19.10.2023 – soluţionarea contestaţiilor proba practică și interviu, afişarea rezultatelor – până la ora 12.00,
– 20.10.2023 – afişarea rezultatelor finale până la ora 12.00.

- Publicitate -spot_img

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.
Captcha verification failed!
Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!

- Publicitate -spot_img
Cele mai recente informații

Festivalul Produsului Tradițional, la USAMV Cluj-Napoca

💙💚👩‍🎓🧀🍲🥧 Vă invităm cu bucurie la ediția a XVII-a a Festivalului Produsului Tradițional, susținut de studenții din anul IV...
- Publicitate -spot_img

Mai multe articole asemănătoare

- Publicitate -spot_img